ଆଶା କିଣାବିକା କିଣିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ କିପରି କମ୍ କରାଯିବ |

ଟିପ୍ସ-ଟୁ-ମିନିମାଇଜ୍-ତୁମର-ବିଲ୍-ଅନ୍-ଲଣ୍ଡ୍ରି-ସର୍ଭିସେସ୍-690x500 |

ଆଶା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁ to ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଟ୍ରାକରେ ରହିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ |

  1. ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି |ଯଦି ଆଶା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ |ବିକ୍ରୟକାରୀମାନେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |ନିମ୍ନରେ ଆମର “ଶକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ” ବିଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |
  2. ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି |ଥରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ, ସେମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି - ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ / କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିହୀନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି |ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି: ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା |ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସମାଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
  3. ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି |ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଶା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ, ସେମାନେ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି - ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇପାରେ |ଏହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୁନ al ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଫିଟ୍ ଅଛି |
  4. ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି।ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିକ୍ରୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି |ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା ପରି ବିଚାର କରନ୍ତି |ଗ୍ରାହକମାନେ ଗୁଣବତ୍ତା, ସେବା, ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକ୍ରୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ କଠିନ ବାସ୍ତବତା |ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ନାହିଁ |ଏହାକୁ କେବଳ କମ୍ କରିବା |

ଏହାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ:

  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଅ |ଯଦି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଜାଡୁନାହଁ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଦେବାକୁ ପଡିବ ତାହାର ଲାଭ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କର |
  • ପ୍ରସ୍ତୁତ କର |ୱିଙ୍ଗ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |ସର୍ବଦାସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆହ୍ understanding ାନ ବୁ understanding ି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଆଶା ଦେଖାନ୍ତୁ |
  • ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାର ନାଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |ଏକ ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍କଟ ଅଛି କି?ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ କି?ଯଦି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଦବାନ୍ତୁ ନାହିଁ |
  • ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ଜାଣନ୍ତୁ |ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁ understand ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ |ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି |

 

ଉତ୍ସ: ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଆଡାପ୍ଟ୍ଟ୍ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ୍ଚ 31-2023 |

ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |